Briggs & Stratton, LLC
Polityka ochrony prywatności Privacy Shield

Ostatnia aktualizacja 12/10/20


Briggs & Stratton, LLC, B&S International, Inc., Allmand Bros., Inc. oraz Billy Goat Industries, Inc. (zwane dalej łącznie „Spółką”) przestrzegają zasad ochrony prywatności Privacy Shield stosowanych pomiędzy UE i USA oraz Szwajcarią i USA, określonych przez Departament Handlu USA w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej („UE”) i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych („Zasady ochrony prywatności Privacy Shield”). Spółka zaświadczyła Departamentowi Handlu, że przestrzega zasad ochrony prywatności podczas przetwarzania danych osobowych dotyczących osób zamieszkałych na terenie UE i Szwajcarii, w tym między innymi: Użytkownicy stron internetowych Spółki; użytkownicy lub konsumenci produktów; kontakty biznesowe, np. kontakty u sprzedawców i dystrybutorów produktów Briggs & Stratton; oraz dostawcy. Dane osobowe pracowników, niezależnych wykonawców i wnioskodawców znajdujących się w UE i Szwajcarii są przekazywane do Spółki zgodnie ze standardowymi klauzulami kontraktowymi (zestaw II) zawieranymi pomiędzy kontrolerami danych i nie są objęte niniejszą Polityką. Dla celów niniejszej Polityki „Dane Osobowe” oznaczają wszelkie informacje otrzymane przez Spółkę z UE lub Szwajcarii, zapisane w dowolnej formie, które odnoszą się do osoby fizycznej (innej niż pracownik, niezależny wykonawca lub aplikant oddziału Spółki z UE lub Szwajcarii), która jest zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania w oparciu o otrzymane dane osobowe. Więcej informacji na temat polityki ochrony prywatności Privacy Shield UE-USA i Szwajcaria-USA, a także certyfikatów Spółki na liście ochrony prywatności Privacy Shield jest dostępnych na stronie www.privacyshield.gov. Jeżeli wystąpi jakakolwiek sprzeczność pomiędzy warunkami niniejszej Polityki ochrony prywatności Privacy Shield a Zasadami ochrony prywatności Privacy Shield, zastosowanie mają Zasady ochrony prywatności Privacy Shield.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych przez Spółkę

Spółka otrzymuje dane osobowe dotyczące osób fizycznych w UE i Szwajcarii, w tym: sprzedawców, użytkowników produktów lub konsumentów; kontaktów biznesowych, np. kontaktów u sprzedawców i dystrybutorów produktów Briggs & Stratton; oraz użytkowników strony internetowej Spółki. Spółka gromadzi dane osobowe od dostawców, w tym imiona i nazwiska oraz informacje kontaktowe dotyczące działalności gospodarczej, w tym w celu śledzenia dostawców i płacenia za produkty i usługi. Dane osobowe gromadzone przez Spółkę od kontaktów biznesowych obejmują imię i nazwisko, nazwę firmy, stanowisko pracy oraz dane kontaktowe firmy. Spółka wykorzystuje te dane osobowe do celów marketingowych, reklamowych, rozwoju biznesowego, śledzenia klientów/konsumentów oraz analizy klientów/konsumentów. Gromadzenie i wykorzystywanie przez Spółkę danych osobowych pochodzących od kontaktów biznesowych korzystających z witryny internetowej Power Portal opisane jest w Polityce prywatności portalu Power Portal. Spółka otrzymuje również dane osobowe użytkowników i konsumentów z UE i Szwajcarii od swoich kontaktów biznesowych w UE i Szwajcarii, w tym imię i nazwisko, adres oraz produkty Spółki zakupione w celach obejmujących śledzenie rejestracji produktów i gwarancji oraz marketingu i reklamy.

Ponadto Spółka otrzymuje dane osobowe od użytkowników strony internetowej Spółki, jak opisano w polityce prywatności strony i wykorzystuje te dane osobowe do celów opisanych w tej polityce.

Ujawnianie danych osobowych przez Spółkę

Spółka może ujawnić dane osobowe osób znajdujących się na terenie Unii Europejskiej i Szwajcarii, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody, upoważnionym dostawcom usług, którzy świadczą usługi związane z celami, dla których Spółka gromadzi te dane osobowe. Na przykład Spółka przechowuje dane kontaktowe w bazie danych zarządzania relacjami z klientami (CRM) dostarczonej przez autoryzowanego dostawcę usług zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych. Od czasu do czasu, w celu zarządzania liniami produktów i w zakresie innych interesów biznesowych, spółki stowarzyszone Briggs & Stratton z siedzibą poza USA, UE i Szwajcarią mogą uzyskać dostęp do danych kontaktowych i danych osobowych użytkowników produktów. Ponadto Spółka może ujawnić dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową innym osobom trzecim, jak opisano w polityce prywatności strony, o której mowa powyżej. Spółka może być odpowiedzialna za dalsze przekazywanie danych osobowych osobom trzecim. Zgodnie z Zasadami ochrony prywatności Privacy Shield Spółka ponosi odpowiedzialność za przekazanie danych osobowych osobom trzecim działającym jako nasi agenci, chyba że możemy udowodnić, że nie byliśmy stroną w zdarzeniach powodujących szkodę.

Spółka może być zobowiązana do ujawnienia i może ujawnić dane osobowe w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Wybory dotyczące ograniczenia wykorzystania i ujawniania danych osobowych

Spółka zapewni osobom fizycznym możliwość rezygnacji z: (a) ujawnienia swoich danych osobowych stronie trzeciej niebędącej agentem; oraz (b) wykorzystania swoich danych osobowych do celów istotnie różniących się od celów, dla których dane osobowe zostały pierwotnie zgromadzone lub na które osoba fizyczna wyraziła zgodę. Spółka zapewni osobom fizycznym jasne, widoczne i łatwo dostępne mechanizmy umożliwiające im dokonanie wyboru w odniesieniu do danych osobowych w przypadku wystąpienia takich okoliczności. Osoby, które chcą ograniczyć wykorzystywanie lub ujawnianie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką, powinny przesłać żądanie na adres privacy@basco.com.

Prawo osób fizycznych do dostępu do swoich danych osobowych

Na żądanie Spółka udzieli osobom fizycznym dostępu do ich danych osobowych. Osoby, które chcą skorzystać z tych praw, mogą to zrobić, kontaktując się pod adresem e-mail privacy@basco.com. Dla celów bezpieczeństwa Spółka może zażądać weryfikacji tożsamości wnioskodawcy przed udzieleniem dostępu do danych osobowych. Ponadto wnioskodawcy mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych poprzez swoje konta na firmowym portalu kariery.

Więcej informacji oraz „co zrobić w przypadku skargi”

Osoby fizyczne mogą kontaktować się ze Spółką w przypadku pytań dotyczących Zasad ochrony prywatności Privacy Shield lub przetwarzania ich danych osobowych pod adresem privacy@basco.com.

Zgodnie z zasadami ochrony prywatności Spółka zobowiązuje się do rozwiązywania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych osób znajdujących się na terenie UE i Szwajcarii. Każda taka osoba, która chce złożyć skargę dotyczącą niniejszej Polityki ochrony prywatności Privacy Shield, powinna tego dokonać na adres privacy@basco.com. Firma będzie niezwłocznie badać i starać się rozwiązywać takie skargi zgodnie z niniejszą Polityką oraz Zasadami ochrony prywatności Privacy Shield. Każda osoba, która nie jest zadowolona z wewnętrznego rozwiązania skargi, może ubiegać się o zadośćuczynienie za pośrednictwem organizacji BBB EU PRIVACY SHIELD, prowadzonej przez radę Council of Better Business Bureaus, alternatywny podmiot zajmujący się rozstrzyganiem sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie otrzymasz w odpowiednim czasie potwierdzenia przyjęcia skargi lub jeśli skarga nie zostanie rozpatrzona w sposób zadowalający, prosimy o odwiedzenie strony http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers, aby uzyskać więcej informacji i złożyć skargę. W pewnych okolicznościach ramy ochrony prywatności Privacy Shield UE-USA zapewniają prawo do zastosowania wiążącego arbitrażu w celu rozwiązania skarg, które nie zostały rozwiązane w inny sposób, jak opisano w Załączniku I do Zasad ochrony prywatności Privacy Shield. Federalna Komisja Handlu sprawuje jurysdykcję nad przestrzeganiem przez Spółkę Zasad ochrony prywatności Privacy Shield stosowanych między UE i USA oraz między Szwajcarią i USA.

Data wejścia w życie: 30 marca 2018 r.
Aktualizacja: 28 czerwca 2019 r.